Modlitba za syna

Prosím tě, milosrdný Bože!

Odpusť mi mé hříchy.

Není mi nic bližšího a milejšího

Než Vaše láska.

Nežádám za sebe – modlím se za syna:

Pošlete mu prosperitu a mír,

Ať se stane skutečným mužem

Až dosáhne svého právoplatného věku.

Zachraň ho před závistí a zlobou,

Za bezdůvodné přísně netrestejte

A v tomto světě, hříšném a drsném,

Neopouštěj svou péči.